Giường Ngủ Gỗ Không Có Đầu Giường Độc Đáo


Warning: Undefined array key "find" in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 531

Warning: Undefined array key "replace" in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 531

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #1 ($search) of type array|string is deprecated in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 565

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #2 ($replace) of type array|string is deprecated in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 565

Warning: Undefined array key "find" in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 531

Warning: Undefined array key "replace" in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 531

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #1 ($search) of type array|string is deprecated in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 565

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #2 ($replace) of type array|string is deprecated in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 565
Giường ngủ gỗ không có đầu giường có gì độc đáo và khác biệt

Warning: Undefined array key "find" in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 595

Warning: Undefined array key "replace" in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 595

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #1 ($search) of type array|string is deprecated in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 595

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #2 ($replace) of type array|string is deprecated in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 595

Warning: Undefined array key "find" in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 595

Warning: Undefined array key "replace" in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 595

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #1 ($search) of type array|string is deprecated in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 595

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #2 ($replace) of type array|string is deprecated in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 595

Warning: Undefined array key "find" in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 595

Warning: Undefined array key "replace" in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 595

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #1 ($search) of type array|string is deprecated in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 595

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #2 ($replace) of type array|string is deprecated in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 595

Warning: Undefined array key "find" in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 595

Warning: Undefined array key "replace" in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 595

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #1 ($search) of type array|string is deprecated in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 595

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #2 ($replace) of type array|string is deprecated in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 595

Warning: Undefined array key "find" in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 595

Warning: Undefined array key "replace" in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 595

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #1 ($search) of type array|string is deprecated in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 595

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #2 ($replace) of type array|string is deprecated in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 595

Warning: Undefined array key "find" in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 595

Warning: Undefined array key "replace" in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 595

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #1 ($search) of type array|string is deprecated in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 595

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #2 ($replace) of type array|string is deprecated in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 595

Warning: Undefined array key "find" in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 595

Warning: Undefined array key "replace" in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 595

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #1 ($search) of type array|string is deprecated in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 595

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #2 ($replace) of type array|string is deprecated in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 595

Warning: Undefined array key "find" in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 595

Warning: Undefined array key "replace" in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 595

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #1 ($search) of type array|string is deprecated in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 595

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #2 ($replace) of type array|string is deprecated in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 595

Warning: Undefined array key "find" in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 595

Warning: Undefined array key "replace" in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 595

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #1 ($search) of type array|string is deprecated in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 595

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #2 ($replace) of type array|string is deprecated in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 595

Warning: Undefined array key "find" in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 531

Warning: Undefined array key "replace" in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 531

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #1 ($search) of type array|string is deprecated in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 565

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #2 ($replace) of type array|string is deprecated in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 565

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #1 ($search) of type array|string is deprecated in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 565

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #2 ($replace) of type array|string is deprecated in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 565

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #1 ($search) of type array|string is deprecated in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 565

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #2 ($replace) of type array|string is deprecated in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 565

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #1 ($search) of type array|string is deprecated in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 565

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #2 ($replace) of type array|string is deprecated in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 565

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #1 ($search) of type array|string is deprecated in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 565

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #2 ($replace) of type array|string is deprecated in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 565

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #1 ($search) of type array|string is deprecated in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 565

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #2 ($replace) of type array|string is deprecated in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 565

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #1 ($search) of type array|string is deprecated in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 565

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #2 ($replace) of type array|string is deprecated in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 565

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #1 ($search) of type array|string is deprecated in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 565

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #2 ($replace) of type array|string is deprecated in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 565

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #1 ($search) of type array|string is deprecated in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 565

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #2 ($replace) of type array|string is deprecated in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 565

Warning: Undefined array key "find" in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 531

Warning: Undefined array key "replace" in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 531

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #1 ($search) of type array|string is deprecated in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 565

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #2 ($replace) of type array|string is deprecated in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 565

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #1 ($search) of type array|string is deprecated in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 565

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #2 ($replace) of type array|string is deprecated in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 565

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #1 ($search) of type array|string is deprecated in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 565

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #2 ($replace) of type array|string is deprecated in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 565

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #1 ($search) of type array|string is deprecated in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 565

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #2 ($replace) of type array|string is deprecated in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 565

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #1 ($search) of type array|string is deprecated in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 565

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #2 ($replace) of type array|string is deprecated in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 565

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #1 ($search) of type array|string is deprecated in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 565

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #2 ($replace) of type array|string is deprecated in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 565

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #1 ($search) of type array|string is deprecated in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 565

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #2 ($replace) of type array|string is deprecated in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 565

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #1 ($search) of type array|string is deprecated in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 565

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #2 ($replace) of type array|string is deprecated in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 565

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #1 ($search) of type array|string is deprecated in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 565

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #2 ($replace) of type array|string is deprecated in /home/bluecons/public_html/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on line 565

Giường ngủ gỗ không có đầu giường

Giường ngủ gỗ không có đầu giường là xu hướng lựa chọn của đông đảo các gia đình hiện nay. Sở hữu thiết kế đơn giản, sang trọng, kiểu dáng đa dạng, những chiếc giường ngủ hiện đại này không chỉ mang lại không gian thẩm mỹ cho căn phòng, mà còn tạo nên một không gian nghỉ ngơi chất lượng, thoải mái cho chủ nhân căn phòng. 

Thiết kế phòng chung cư đẹp
Giường ngủ không có đầu giường độc đáo

Đặc điểm của giường ngủ gỗ không có đầu giường

Một chiếc giường ngủ thông thường sẽ gồm các bộ phận: khung giường, chân giường, thành giường, mặt giường và đầu giường. Trong đó, giường ngủ gỗ công nghiệp không có đầu giường là chiếc giường được thiết kế không có đầu giường – phần gỗ lớn được lắp ở đầu giường, có tác dụng trang trí. 

Thiết kế phòng chung cư đẹp
Giường ngủ không có đầu giường đang là xu hướng nội thất hiện nay

Theo đó, một chiếc giường ngủ gỗ không có đầu giường gồm các bộ phận sau:

 • Khung giường: Phần hình chữ nhật kết nối với các bộ phận khác lại của giường giúp định hình tổng thể chiếc giường. 
 • Chân giường: Phần hàn gắn 4 góc của thân khung giường, tiếp xúc với mặt sàn có tác dụng chịu lực chính cho chiếc giường. 
 • Thành giường: Có dạng tấm, là phần gia cố xung quanh 4 góc của khung giường, giúp chiếc giường chắc chắn hơn và đẹp hơn. 
 • Mặt giường: Phần tiếp xúc với đệm hoặc chiếu để người nằm ngủ. 

Xem thêm: Giường Ngủ

Ưu nhược điểm khi sử dụng giường ngủ gỗ không có đầu giường

Là sản phẩm được sử dụng phổ biến hiện nay, giường ngủ không có đầu giường bằng gỗ sở hữu rất nhiều ưu điểm nổi bật:

Ưu điểm

 • Những chiếc giường ngủ gỗ không đầu giường rất linh hoạt, việc sắp xếp, lắp đặt rất dễ dàng. 
 • Giường ngủ hiện đại không đầu giường còn có thể dễ dàng phối hợp với nhiều không gian nội thất khác nhau. 
 • Góp phần giúp không gian phòng ngủ rộng rãi, thoáng mát hơn nhờ thiết kế đơn giản. 
 • Giá thành rẻ hơn so với những mẫu giường gỗ có thiết kế cầu kỳ và yêu cầu nhiều chất liệu gỗ hơn. 
Thiết kế phòng chung cư đẹp
Giường ngủ không có đầu giường sở hữu rất nhiều ưu điểm nổi bật

Nhược điểm giường ngủ gỗ không có đầu giường

 • Bên cạnh những ưu điểm, thì những mẫu giường ngủ gỗ không có đầu giường vẫn tồn tại một số nhược điểm như: 
 • Thiết kế đơn giản nên cần bài trí căn phòng đúng cách.
 • Kém sang trong hơn so với các mẫu giường cao cấp khác. 
 • Một số đặc điểm không phù hợp với quan niệm phong thủy của người Việt. 

Bí quyết trang trí phòng ngủ với giường ngủ không có đầu giường

Để có được một căn phòng vừa tiện nghi nhưng không kém phần sang trọng. Bạn cần chú ý trong việc trang phí căn phòng có giường ngủ gỗ không có đầu giường. Dưới đây làm một số cách trang trí phòng ngủ đẹp với mẫu giường ngủ này:

Bổ sung thêm tranh treo tường

Tranh treo tường ở đầu giường là điểm nhấn giúp phần đầu giường thêm cuốn hút. Giúp không gian phòng ngủ thêm sang trọng và loại bỏ được sự trống vắng do chiếc giường không có thiết kế đầu giường mang lại. 

Thiết kế phòng chung cư đẹp
Tranh treo tường tạo điểm nhấn cho giường không có phần đầu giường

Sử dụng gạch ốp 3D độc đáo

Gạch ốp 3D là xu hướng nội thất trong những năm gần đây. Sử dụng gạch ốp 3D cho phần tường của đầu giường mang đến vẻ đẹp ấn tượng, độc đáo.

Thiết kế phòng chung cư đẹp
Gạch ốp 3D tạo hiệu ứng độc đáo cho những chiếc giường không có đầu giường

Vẽ tranh tường đầu giường

Nếu bạn yêu thích nghệ thuật thì vẽ một bức tranh ở phần đầu giường cũng là điểm nhấn ấn tượng. Tạo được sự khác biệt và điểm nhấn sáng nhất cho căn phòng ngủ. 

Thiết kế phòng chung cư đẹp
Tranh vẽ là điểm độc đáo đậm chất riêng tạo sức hút cho căn phòng ngủ

Sử dụng các kệ treo tường

Kệ treo tường ở đầu giường không chỉ là điểm trang trí nội thất nổi bật. Mà còn tạo sự tiện nghi cho bạn khi cần cất những đồ vật cần thiết. 

Thiết kế phòng chung cư đẹp
Kệ treo tường vừa thẩm mỹ vừa rất tiện nghi cho quá trình sử dụng

Lựa chọn màu sơn độc đáo

Kết hợp từ hai đến ba màu sắc cho sơn tường là cách để tạo điểm nhấn cho căn phòng. Hạn chế sự đơn điệu đến từ chiếc giường ngủ không có đầu giường. Nên lựa chọn các gam màu sắc với mức độ đậm nhạt khác nhau để tạo hiệu ứng thẩm mỹ cho tổng thể nội thất căn phòng.

Thiết kế phòng chung cư đẹp
Kết hợp màu sắc hài hòa tạo được điểm nhấn cho nội thất căn phòng

Cách mua giường ngủ gỗ không có đầu giường chất lượng

Các mẫu giường ngủ không có đầu giường hiện được bày bán rất phổ biến trên thị trường. Tuy nhiên không phải đơn vị nào cũng cung cấp những sản phẩm chất lượng. Vì thế, trong quá trình chọn mua chiếc giường ngủ này, bạn cần chú ý đến một số yếu tố sau:

Kích thước giường

Bạn cần lựa chọn giường ngủ có kích thước cân đối với diện tích phòng ngủ. Trong đó, ngoài giường ngủ, hãy chú ý để chỗ cho một số vật dụng khác như: tủ quần áo, bàn trang điểm hay bàn làm việc, không gian di chuyển,…

Màu sắc của giường

Đa số các mẫu giường ngủ không có đầu giường đều được sản xuất từ gỗ công nghiệp nên có màu sắc rất đa dạng. Bạn cần chú ý lựa chọn màu sắc của giường hài hòa với không gian nội thất phòng ngủ để tăng tính thẩm mỹ. 

Chất liệu giường

Chất liệu là yếu tố quan trọng quyết định đến chất lượng và độ bền của chiếc giường. Ngày này nhiều người thường lựa chọn gỗ công nghiệp cao cấp trong thiết kế giường ngủ. Loại gỗ này có màu sắc đa dạng, độ bền cao. Tạo cho chiếc giường vẻ đẹp thẩm mỹ, sang trọng và độ bền với thời gian. 

Thiết kế phòng chung cư đẹp
Chất liệu quyết định phần lớn đến độ bền của chiếc giường

Bên cạnh việc chú ý đến các yếu tố trên khi chọn mua giường ngủ gỗ không có đầu giường. Bạn cũng cần chú ý lựa chọn đơn vị cung cấp giường ngủ không có đầu giường để sở hữu những sản phẩm chất lượng. 

Hiện nay, nhiều người thường lựa chọn thiết kế và đóng giường ngủ tại Bluecons. Nhằm đảm bảo độ bền và sự hài hòa về thẩm mỹ. Các mẫu giường ngủ tại Bluecons luôn là hàng sản xuất, được thiết kế và đóng theo nhu cầu đặt hàng của khách hàng. 

Các mẫu giường ngủ gỗ không có đầu giường tại đây không chỉ được làm từ gỗ công nghiệp cao cấp, bền đẹp. Mà còn có tính thẩm mỹ, kích thước phù hợp, cân đối với không gian căn phòng. Bạn hãy liên hệ ngay với Bluecons theo số điện thoại 0906157879 để được tư vấn đặt thiết kế giường theo yêu cầu với giá vô cùng phải chăng.

Theo dõi Facebook: Bluecons